Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Üniteyi Bitirirken Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları

9. Sınıf  Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Üniteyi Bitirirken Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri verilen uygun sözcüklerle doldurunuz. Metinle ilgili soruları yanıtlayınız.

 • Cevap: Simgesi (a) Si olan silisyumun proton sayısı 14’tür. Elementlerin proton sayısı aynı zamanda (b) atom numarasını da verir. Periyodik sistem (c) artan atom numarasına göre ve benzer (d) kimyasal özelliklerine göre düzenlenmiştir. Periyodik sistemde yatay sıralara (e) periyot düşey sütunlara (f) grup denir. Bir elementin katman elektron dağılımı yazıldığında (g) katman sayısı periyot numarasını, son katmandaki (h) elektron sayısı grup numarasını verir. Silisyum periyodik tabloda (ı) 3 periyot ve (i) 4A grubunda bulunur. Son katmanlarında genellikle 1, 2, 3 elektron bulunduran, yeni kesildiğinde yüzeyleri parlak olan ve ışığı yansıtan elementlere (j) metal denir. Bu elementler ısıyı ve elektrik akımını iyi iletirler. Çoğu tel ve levha hâline getirilebilir, dövülerek işlenebilir, üzerlerine vurulduğunda çınlar. Fiziksel-kimyasal özellikleri genellikle metallerin tersi olan mat görünümlü, ısıyı ve elektrik akımını iletmeyen elementlere (k) ametal denir. Silisyum görünüm olarak ve bazı fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ise ametallere benzer. Bu nedenle (l) yarı metal sınıfına girer.

1. Atomların katman elektron dağılımları ile periyodik sistemdeki yerleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 • Cevap: Bir elementin periyodik sistemdeki yerini bulmak için elementin numarasına bakarız. Örneğin;
1A grubundaki Na elektron dizilimi
11Na : 2 – 8 – 1 şeklindedir.
Bir elementin yerini bulmak için yukarıda da gösterdiğim gibi ilk önce ayırıyoruz. Grubunu bize veren son katmanında ki rakam, periyodunu veren ise katman sayısı.
Örneğin K elementinin yerini bulmak için bakarsak;
19K : 2 – 8 – 8 – 1
1.grup, 4.periyot elementidir.

2. Metallerin özellikleri nedir? Açıklayınız.

 • Cevap:
➜ İletken yapılıdırlar, Isıyı ve elektriği iyi iletirler
➜ Eğilip bükülebilme ve kolay şekil alabilme gibi bir niteliğe sahiptirler
➜ Metaller birbirleri ile alaşım oluşturabilirler
➜ Elektron verme eğilimleri yüksektir
➜ Düşük iyonlaşma enerjisine sahiptirler
➜ Ametallerle iyonik bağlı bileşikler oluştururlar
➜ Periyodik cetvelin sol bölümünde yer alan metaller parlak görünümlüdürler

3. Ametallerin özellikleri nedir? Açıklayınız.

 • Cevap:
1 – katı, sıvı, gaz halindedirler
( İyot=I , karbon=C , fosfor = P , kükürt = S katı ) ( Brom= Br sıvı ) ( Azot=N , Oksijen=O, Hidrojen=H klor=Cl gaz )
2 – Yüzeyleri mattır
3- Isı ve elektriği iyi iletmezler
4- Tel ve levha haline gelemezler
5- İki ve daha fazla atomludurlar ( molekül yapılı
6- Kendi aralarında bileşik yaparlar
7- Kendi aralarında alaşım yapmazlar
8- Elektron alma özelliğindedirler ( Anyon= – )
9- Kendi aralarında Kovalent bileşik yaparlar
10- Canlıların yapısında bolca bulunurlar
11- Erime-kaynama noktaları düşüktür
12- 4A,5A,6A,7A grubunda bulunurlar
13- Sulu çözeltileri ASİT özelliği taşır

4. Yarı metal nedir? Tanımlayınız.

 • Cevap: Yarı metaller sahip oldukları özellik doğrultusunda iki bileşeni içerisinde barındırır. Metal ve ametaller özelliğinin ikisinden de biraz vardır bunlara yarı metal denir. Yarı metal olan elementler silisyum, bor, antimon, tellür, polonyum, arsenik gibi elementlerdir.  3A, 4A, 5A ve 6A element gruplarında yer alırlar.

5. Periyot ve grup nedir? Açıklayınız.

 • Cevap:
Periyot nedir: Periyodik tabloda yatay sütunlara denir . ( 1. periyot , 2. periyot vb. )
Grup nedir: Periyodik tabloda dikey sütunlara denir . ( 1. grup , 2.grup vb. )

6. 12Mg ve 😯 elementlerinin katman elektron dizilimini yazarak, periyodik tablodaki yerlerini ve sınıfını bulunuz.

 • Cevap:  Mg= Magnezyum atomudur. 12 atom numarasına sahiptir. Katmanları (2 (8 (2’dir.
  Alkalindir.2. Grup, 3. periyottur. Görünüşü; Gümüş Beyazıdır. Atom ağırlığı: 24,312 g/mol’dür.
  O=Oksijen atomudur. 8 atom numarasına sahiptir. Katmanları (2 (6’dır. 2.periyottadır.

7. 2. katmanında 4 elektronu bulunan elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6
B) 10
C) 12
D) 18
E)20

 • Cevap: Soruda sadece elektron sayısı verilerek elementin atom numarası istenmiş. Öyleyse bu elementi nötr yani elektron ve proton (atom numarası) sayısı eşit diye düşünmeliyiz. Verilen maddemize X dersek: X= 2:4 şeklinde bir elektron dağılımı mevcuttur. 2+4= 6 tane protonu vardır. X şeklindeki elementimiz C olan elementtir. Yani karbondur. 4A karbon grubu elementleri arasında yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında doğru yanıt A şıkkıdır.

8. 4. katmanında 2 elektron bulunduran bir element için,
I. 4A grubunda bulunur.
II. Kırılgandır.
III. Isı ve elektriği iyi iletir.
bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C Yalnız III
D) II ve III
E) I, II, ve III

 • Cevap: 4. katmanında 2 elektron bulunan element 2A grubu elementidir. 2A grubu elementleri metal özelliklerini taşırlar. Metaller şekillendirilmeye yatkındırlar , kırılgan değildirler. Yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahiptirler.
  Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulursa sorunun cevabı yalnız III, C şıkkıdır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Aşağıda verilen periyodik sistemi göz önünde bulundurarak periyodik sistemle ilgili soruları cevaplandırınız.

9. “Periyodik sistem, benzer kimyasal özellikte olan elementler alt alta gelecek şekilde düzenlenmiştir.” Yukarıda verilen bilgiyi bozan istisnai durumlar var mıdır? Varsa açıklayınız.

 • Cevap: Periyodik cetveli 1A grubundan itibaren inceleyecek olursak, öncelikle 1A grubunun ilk elementi olan Hidrojenin metal değil ametal olduğunu görürüz.3A grubunda yer alan Bor elementi ametal özellikler gösterir. 7A grubunda yer alan Flor elementi yaptığı bileşiklerde yalnızca -1 değerlik alır. 8A grubunda yer alan soy gazların değerlik elektron sayısı 8’dir, ancak burada da Helyum istisnaidir ve değerlik elektron sayısı 2’dir. Geçiş metalleri 4.periyot itibariyle başlar, öncesinde yoktur.

10. Yukarıdaki periyodik sistemin üzerinde elementleri metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırınız.

 • Cevap: 1A, 2A, 3A grubu elementler metal, 4A grubu elementler yarı-metal ve 8A grubu elementler soy gazlardır.
  Ek olarak 7A grubu halojenler olarak adlandırılır.

11. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özelliklerinin birbirine benzer olması dışında başka ne gibi ortak özellikleri vardır? Açıklayınız.

 • Cevap: Aynı grupta olan elementler benzer kimyasal ve fiziksel özellik gösterirler.
  Bu grupların isimleri şu şekildedir ve hepsinin kendi içerisindeki grupları benzerdir.1A: Alkali metaller grubu
  2A: Toprak alkali metaller grubu
  3A: Toprak metaller grubu
  7A: Halojenler grubu
  8A: Soygazlar grubu
  B Grubu: Geçiş elementleri (d ve f bloğu elementleri)

12. Periyodik sistemin 8A grubu elementleri için hangisi yanlıştır?
A) Hepsinin son katmanında 8 elektron bulunur.
B) Tek atomlu halde bulunurlar.
C) Oda sıcaklığında gaz halde bulunurlar.
D) Kararlıdırlar
E) Erime kaynama noktaları çok düşüktür.

 • Cevap:

8A grubu elementler soygazlar ya da asal gazlar olarak bilinirler.
Bu gruptaki elementler tek atomlu halde bulunurlar, tepkimeye girmezler (B doğru)
Bu gruptaki elementler oda sıcaklığında gaz haldedirler (C doğru)
Bu gruptaki elementler karalı yapıdadırlar (son yörüngedeki değerlik elektron sayısı, D doğru)
Bu gruptaki elementlerin erime ve kaynama noktaları düşüktür (E doğru)
Ancak bu grubun ilk elementi olan Helyum’un son yörüngesinde 8 değil yalnızca 2 değerlik elektron bulunur.

13. Bir elementin periyodik sistemdeki yerinin bulunması için
I. Atom numarası
II. Nötr atomunun elektron sayısı
III. Nötron sayısı
IV. Çekirdek yükü
bilgilerinden hangisinin tek başına bilinmesi yeterlidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II, III ve IV
E) I, II, ve IV

 • Cevap:

Periyodik cetvelde elementler atom numaralarına göre dizilmişlerdir.
Bu nedenle tek başına atom numarasının bilinmesi yeterlidir (I doğru).
Nötr atomda elektron sayısı=atom numarası olduğundan tek başına bu bilgi de yeterlidir (II doğru)
Nötron sayısı bize kütle numarasını bulmak için fayda sağlar, bu nedenle burada işimize yaramaz (III yanlış).
Çekirdek Yükü=Proton sayısı=atom sayısı olduğundan, tek başına çekirdek yükü de atomun yerinin bulunması için yeterlidir. Doğru cevap E şıkkı.

14. Periyodik sistemle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 8A grubu elementleri oda koşullarında tek atomlu gaz halindedirler.
B) 7A grubu elementleri genellikle iki atomlu moleküller halinde bulunurlar.
C) 2A grubu elementlerinin elektron alma istekleri yoktur.
D) 1A grubu elementleri kendileriyle aynı periyotta bulunan elementlerden daha büyük atom hacmine sahiptir.
E) 4A grubu elementlerinin tamamı ametaldir.

 • Cevap:

8A grubu elementler, kararlı yapıdadırlar ve tepkimeye girmezler. Tek atomlu gaz haldedirler (A doğru).
7A grubu elementler halojenlerdir ve genellikle iki atomlu halde bulunurlar (B doğru)
2A grubu elementler metaldir ve metallerin elektron alma değil verme istekleri vardır (C doğru)
Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom hacmi küçülür (D doğru)
4A grubu elementler yarı metaller olarak geçerler. Hem metal hem ametal özellik gösterirler. Bu nedenle E şıkkı yanlış.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

15. Metaller bileşik oluştururken;
I. Kimyasal özellikleri değişir.
II. Elektron sayıları artar.
III. Proton ve nötron sayıları değişmez.
bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II, ve III

 • Cevap:

Metaller bileşik oluştururken; kimyasal özellikleri değişir. Bu yalnızca metaller için değil bileşik oluşturan tüm elementler için geçerlidir (I doğru)
Elektron sayıları ARTMAZ! Metaller e- almaz, e-verir, dolayısıyla e- sayıları AZALIR (II yanlış)
Proton ve Nötron sayıları değişmez. Bileşik oluşturma e-aktarımı ya da e- paylaşımı yolu ile gerçekleşir, çekirdekte yer alan proton ve nötronların sayılarında herhangi bir değişiklik olmaz (III doğru). Cevap I ve III- D şıkkı.

16. 3. periyot 2A grubu elementi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Metaldir.
B) Oda koşullarında katı halde bulunur.
C) Elektron dağılımı yazıldığında 3. katmanında 2 elektron bulunur.
D) Atom numarası 12’dir.
E) 1A grubunda bulunan bütün elementlerle bileşik oluşturur.

 • Cevap:
Periyodik tabloda bulunan 3.periyot, 2A grubunda bulunan bileşik Magnezyum(Mg)’dur. Magnezyum,
A) Metaldir.
B) Oda koşullarında katı halde bulunur.
C) Elektron dağılımı yazıldığında 3. katmanında 2 elektron bulunur.
D) Atom numarası 12’dir.
Ancak,1A grubunda bulunan bütün elementlerle bileşik oluşturmaz.
Cevap E’dir.

17. Periyodik sistemle ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. A grubu elementlerinin tamamı metaldir.
II. A grubu elementlerine baş grup elementleri de denir.
III. Lantanit ve aktinitlere geçiş elementleri denir.
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız II

 • Cevap:
I. A grubu elementlerinin tamamı metaldir. ➜ Yanlıştır.
II. A grubu elementlerine baş grup elementleri de denir. ➜ Doğrudur
III. Lantanit ve aktinitlere geçiş elementleri denir. ➜ Aslında bu ifade kısmen doğrudur.2A ile 3A arasında kalan elementlerin tümüne geçiş elementleri denilir. Bunlar d blok elementleridir. Doğru cevap B) I ve III’tür.

18. Aşağıda atom numarası verilen elementlerin hangisinin grup adı doğrudur?
A) 11X toprak alkali metal
B) 3Y alkali metal
C) 17Z soy gaz
D) 13K halojen
E) 15M toprak metal

 • Cevap: B
A) 11X –>Alkali metaldir.
B) 3Y–>alkali metaldir.
C) 17Z–>ametaldir.
D) 13K–> ara geçiş metalidir.
E) 15M–> ametaldir.

19. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) H ve Ar aralarında bileşik oluşturmaz.
B) Ca ve C bileşik oluşturmaz.
C) H ve Na bileşiklerinde daima elektron verir.
D) Na ve Ca alaşım oluşturabilir.
E) He ve Ar’un son katmanlarında 8 elektron vardır.

 • Cevap:

20. Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe atom yarıçapı artarken;
I. Metalik özellik
II. İyonlaşma enerjisi
III. Elektron ilgisi niceliklerden hangisi ya da hangilerinin artması beklenmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II, ve III

 • Cevap: Periyodik cetvelde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elementlerin; Metalik özelliği artar, Elektron ilgisi azalır, İyonlaşma enerjileri azalır. Yani cevap D’dir.

21. Aşağıdaki atomlardan hangisinin çapı en küçüktür?
A) 8O
B) 9F
C) 11Na
D) 12Mg
E) 13Al

 • Cevap: Şimdi atom çapı atom çapı periyodik tabloda sağdan sola ve yukarıdan aşağıya gittikçe artar. O zaman bu elementleri periyodik tabloya dizdiğimizde periyodik tabloda en sağ ve yukardaki elementin atom çapı en küçüktür . Bu da periyot sayısı en küçük grup numarası en büyük element demektir. O yüzden cevabımız 9F’dir. B şıkkı

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

22. Derya tabloda verilen doğru/yanlış türündeki ifadeleri aşağıdaki gibi işaretlemiştir.

23. X Y Z 3. periyotta yan yana bulunan X, Y, Z elementleri ile ilgili;
I. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Z’dir.
II. Atom hacmi en büyük olan X’tir.
III. Y yarı metalse X metaldir.
bilgilerinden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II, ve III

 • Cevap: Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Buna bağlı olarak soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı küçülür ve değerlik elektronları çekirdek tarafından daha kuvvetli çekilir. Bunun sonucu olarak iyonlaşma enerjisi de artar. Buna göre, I. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Z’dir, II. Atom hacmi en büyük olan X’tir. ifadeleri doğrudur, Ancak III. yargı için kesin bir yargı diyemeyiz.

24. 1A grubu elementlerinden 3Li, 11Na, 19K’un metalik özelliklerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Li> Na> K
B) K>Na>Li
C) Na>K>Li
D) K=Li>Na
E) K>Li>Na

Cevap: Periyodik tablo, elementlerin belirli sıraya göre dizildiği tablodur. Bu dizilim eski zamanlarda kütle numarası gibi başka ölçütlere göre dizilmiştir. Fakat günümüzdeki sistemde kütle numarası değil, atom numarası artacak şekilde dizilmektedir. Soruda 1A grubu metallerinden bazılarını vermiş. Aynı grup elementlerinin son katmanlarındaki elektron sayıları (değerlik) aynıdır. 1A grubu değerliği 1 olan elementlerin toplandığı gruptur. Zaten sorudaki elementlere baktığımızda: Li: 2:1 Na: 2:8:1 K: 2:8:8:1 olduğunu görürüz. Şu an yazdığım sıra periyodik tablodaki gibidir. Yani yukarıdan aşağı doğrudur. Aynı grup metallerinde aşağı inildikçe metalik özellik artmaktadır. Yani bu özelliğe göre sıraladığımızda: K>Na>Li olduğunu görürüz. Doğru yanıt B seçeneğidir

25. Günümüzdeki periyodik sistemle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Mendeleyev tarafından oluşturulmuştur.
B) Elementler artan atom kütlesine göre sıralanmıştır.
C) Bir periyot toprak alkali metalle başlayıp soy gazla son bulur.
D) Moseley’in önerisi ile atom numarasına göre düzenlenmiştir.
E) Bazı elementlerin yerleri boş bırakılmıştır.

 • Cevap:
A) Mendeleyev tarafından oluşturulmuştur. ➜ Doğrudur.
B) Elementler artan atom kütlesine göre sıralanmıştır. ➜ Doğrudur.
C) Bir periyot toprak alkali metalle başlayıp soy gazla son bulur. ➜ Yanlıştır. H bir metaldir.
D) Moseley’in önerisi ile atom numarasına göre düzenlenmiştir. ➜  Doğrudur.
E) Bazı elementlerin yerleri boş bırakılmıştır. ➜ Genelde, Lantanit ve Aktinitlerin yerleri aşağıda verilir.

26. X Y Z atomlarının aynı periyotta olduğu bilindiğine göre
I. Çekirdek yükü en büyük olan Y dir.
II. 1. iyonlaşma enerjisi en küçük olan X tir.
III. Elektron ilgileri Y < Z < X şeklindedir. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I, II, ve III
B)I ve II
C) II ve III
D) Yalnız III
E) Yalnız II

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Aşağıdaki grafikler ve bilgilerden yararlanarak 27 ve 28. soruları cevaplayınız.

İyonlaşma enerjisi gaz hâlindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjidir. Yeteri kadar enerji verilirse bir atomdaki tüm elektronlar sırasıyla koparılabilir. Periyodik sistemde, aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Çünkü yukarıdan aşağıya doğru katman sayısı artar, çekirdeğin elektronları çekme gücü azalır değerlik elektronlarını koparmak kolaylaşır.
Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisinin nasıl değiştiğini araştıran Duru, periyodik sistemdeki ilk 20 elementin atom numarası iyonlaşma enerjisi grafiğini inceler. Duru’nun grafikten çıkardığı sonuç şöyledir: Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar.

27. Grafiklerde Duru’nun ulaştığı sonucu destekleyen nedir?

 • Cevap:

28. Rümeysa adında başka bir öğrenci, Duru’nun varmış olduğu sonuca katılmamaktadır. Rümeysa iyonlaşma enerjisi-periyot numarası grafiğinin bazı bölümlerinin Duru’nun sonucunu desteklemediğini söyler. Grafiklerde, Duru’nun sonucunu desteklemeyen bölümlerine örnek veriniz.

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

29. A grubunda yer alan X, Y ve Z elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri kJ/mol cinsinden aşağıda verilmiştir. Buna göre
A) X, Y ve Z elementlerinin değerlik elektron sayısını ve hangi grupta olduklarını bulunuz?
B) X ile Z’nin aynı periyotta olduğu bilindiğine göre X, Y ve Z’nin atom çaplarını karşılaştırınız?

 • Cevap:

a) X: 3, 3A, / Y: 2, 2A, / Z: 2, 2A
b) X>Y>Z

30. Bir elementin ikinci iyonlaşma enerjisinin birinci iyonlaşma enerjisinden büyük olmasının nedeni
I. Çekirdek çapının küçülmesi
II. Çekirdek yükünün artması
III. Elektron başına düşen çekim gücünün artması
ifadelerinden hangisi ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: C

31. 17 35Cl ve 17 37Cl ile ilgili;
I. Kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.
II. 17 35Cl nun atom çapı, 17 3Cl nin atom çapından küçüktür.
III. Elektron başına düşen çekim kuvvetleri farklıdır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: E

32. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) İyonlaşma enerjisi: Gaz hâldeki nötr atomdan elektron koparmak için gereken enerjidir.
B) Elektron ilgisi: Gaz hâldeki nötr atomun elektron alması sırasındaki enerji değişimidir.
C) Orbital: Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu hacimsel bölgedir.
D) Uyarılmış hâl : Atoma enerji verilerek elektronun daha yüksek enerji seviyesine geçme hâlidir.
E) Temel hâl : Bağ elektronlarını çekme hâlidir.

 • Cevap: E

33. Görselleri verilen atom modellerinin isimlerini boşluklara yazınız.

 • Cevap: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

34. Atomlar neden ışıma yapar?

 • Cevap: Atom, Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine verilen addır. Atomun ışıma yapmasını şöyle açıklayabiliriz; Elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hali denir. Atom uyarılmış halde kararsızdır. Kararlı olmak için düşük enerjili temel hale geçer. Temel hale geçerken aldığı enerjiyi ışıma olarak geri verir.

35. Temel hal ve uyarılmış hal ne demektir? Açıklayınız.

 • Cevap:
Temel hal; Bir atomun bütün elektronlarının en düşük enerjili haliyle sahip olduğu durumundaki dağılıma denir.
Uyarılmış hal; Bir atoma yeterli enerji verildiğinde bir orbitaldeki bir atom bu enerji seviyesinde daha yüksek enerjili bir orbitale geçebilir. Bu tür atomlara uyarılmış atom denir.

36. Atom numarası 36 olan X elementinin nötron sayısı proton sayısından 11 fazladır. Buna göre bu elementin kütle numarası kaçtır?

 • Cevap:
➜ Proton = 36
➜ Nötron = 11 + proton ise
➜ Nötron = 47 olur
➜ Kütle no = proton + nötron = 36 + 47 = 83

37. Kütle numarası 56 olan Fe elementinin nötron sayısı proton sayısından 4 fazladır. Nötr demir atomunun elektron sayısı kaçtır?

 • Cevap: Bu soruyu çözmek için öncelikle bilmemiz gerekenler şunlardır: Atom numarası = Proton sayısı Proton Sayısı + Nötron Sayısı = Kütle Numarası Şimdi bunları öğrendiğimize göre sorumuzu çözmeye başlayalım. Atom numarası 36 olarak verilmiş o halde proton sayısı da 36’dır. Nötron sayısı, proton sayısından 11 fazlaymış o halde 36+11=47 tane nötron vardır. Kütle numarası da proton ve nötron sayılarının toplamı kadar olduğu için 36+47=83 olarak buluruz.
  Cevap = 83

38. Cua iyonuna ait atomda n=p+5 eşitliği vardır. Kütle numarası 63 olan Cua iyonunun elektron sayısı 28 olduğuna göre a kaçtır?

 • Cevap:
N=nötron sayısı
p=proton sayısı
K.N.= Kütle numarası
a=iyon değeri
Cu^{a} [/tex] şeklinde iyon değeri gösterilir.
Soruda bize ;
p+5=n ve K.N=63 veriyor.
K.N= p+n= p+(p+5)=2p+5=63
63-5=58 58/2=29 ➜ proton sayısı
elektron sayısı + iyon değeri= proton sayısı 28 + a=29 ise a = +1 dir.

39. Guatr ve tiroit kanserinin tedavisinde kullanılan iyot elementinin atom numarası 53 kütle numarası 131 olduğuna göre, elektron ve nötron sayısını bulunuz?

 • Cevap: Elektron: 53, Nötron: 78

40. Bohr Atom Modeli için;
I. Hidrojen gibi tek elektronlu atomların yapısını açıklar.
II. Elektron temel hâlden üst enerji seviyesine çıkarken enerji alır.
III. Elektron üst enerji seviyesinden temel enerji seviyesine dönerken ışıma yapar.
yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 • CevapE

41. Bohr atom modeli ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Elektronlar çekirdeğin etrafında dairesel yörüngelerde hareket eder.
II. Çekirdekten uzaklaştıkça enerji seviyelerinin enerjisi de azalır.
III. Bütün atomlar temel haldeyken tüm elektronları 1. enerji düzeyinde bulunur.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: A

42. Bohr atom modeline göre uyarılmış bir atomda 3. enerji düzeyinden 1. enerji düzeyine inen bir elektron için,
I. Atom ışıma yapar.
II. Elektron 3. enerji düzeyindeyken uyarılmış,
1. enerji düzeyindeyken temel haldedir.
III. Elektron 3. enerji düzeyindeyken kararsızdır.
IV. Elektronun enerjisi artar.
yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) II ve IV
E) I, II ve III

 • Cevap: Bohr atom modeline göre bir elektron uyarılırsa, temel haline dönmek isteyecektir. Bunun içinse dışarı ışıma yapması gerekmektedir. Öncüllere baktığımızda 1 ve 2. öncüllerin doğru olduğunu açıklamış oldum zaten. 3. öncülde bu bağlamda doğrudur. Kararsız ki temel hale dönmek istiyor. Ancak 4 numaralı öncül yanlıştır. Işıma yaptığında dışarı enerji verir ya da başka bir deyişle enerji kaybeder.

43. Rutherford ’un altın levha deneyiyle;
I. Atom hacminin büyük kısmı boşluktur.
II. Pozitif yükler küçük bir hacimde toplanmıştır.
III. Elektronlara çarpan α tanecikleri geri yansır.
IV. Elektronlar katmanlarda bulunur.
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılamaz?
A) III ve IV
B) Yalnız I
C) I ve II
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV

 • Cevap: Bu deneyde Rutherford, α tanecikleri olarak bilinen He+2 çekirdeklerini ince, altın bir levhaya yollamıştır. Yolladığı bu taneciklerin büyük bir bölümü sapmadan altının içinden geçebilmiş, belli bir bölümü içeri doğru sapmış, çok küçük bir bölümü ise geldiği yöne geri dönmüştür. İçinden geçen büyük kesim, atomun büyük bir kısmının boş olduğunu; içeri saoan kısım negatif yükleri yani elektronları; geri seken kısım ise pozitif yükleri yani protonları temsil ediyor.
  Verilen öncüller incelendiğinde 1 ve 2nin doğru, 3 ve 4ün yanlış olduğu ortaya çıkıyor.
  Yani cevap A seçeneğidir.

44. (X2Y3)2- iyonunun 58 elektronu vardır. Buna göre X in proton sayısı kaçtır? (8Y)
A) 20
B) 18
C) 17
D) 16
E) 15

 • Cevap: D

45. Proton ve nötron sayıları bilinen bir taneciğin,
I. Elektron sayısı
II. Çekirdek yükü
III. Nükleon sayısı
niceliklerinden hangileri kesinlikle bulunabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III 

 • Cevap: D

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

46. Amonyak (NH3) bileşiğindeki nötron, proton ve elektron sayıları hangi seçenekte doğru verilmiştir? (147 N, 11H )
A) 10 10 10
B) 10 7 10
C) 17 17 17
D) 24 24 24
E) 10 10 7

 • Cevap: B

47. 27Al3+ iyonu ile 168O2- iyonu izo elektroniktir. Buna göre Al atomunun nötron sayısı kaçtır?
A) 14
B) 16
C) 18
D) 20
E) 27

 • Cevap: A

48. 2nnX, 2n+2 n+1Y3-, 2n+2n+2Z2- tanecikleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) X ile Z izotondur.
B) Y ile Z izobardır.
C) Y ile Z izotopdur.
D) Y ile Z izoelektroniktir.
E) X, Y, Z aynı grupta değildir.

 • Cevap: C

49. İzotop Atomlar için,
I. Proton sayısı farklıdır.
II. Kütle numarası farklıdır.
III. Fiziksel özellik farklı, kimyasal özellik aynıdır.
yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olan atomlara izotop atomlar denir. İzotop atomların yaptığı bileşikler ve bağlanma biçimleri aynı, ancak kütleleri farklıdır. Başka bir değişle fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri aynıdır. Soru incelenirse proton sayısı aynı olması gerektiğinden birinci öncül yanlıştır. Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olunca mecburen kütle numarası da farklı olmak zorundadır. Yani ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncülü zaten açıklamıştım yukarıda. Yani cevap D seçeneğidir.

50. Çekirdeğinde 19 protonu 21 nötronu bulunan X atomunu izotopu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 40 19X
B) 40 20X
C) 27 13X
D) 39 18X
E) 39 19X

 • Cevap: E

51. Katman elektron dağılımı X2- olan iyonun nötron sayısı 8 olduğuna göre X atomunun p, e, n sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) e<p=n
B) e>p=n
C) e<p<n
D) e>p>n
E) p>e=n

 • Cevap: B

52. Mg2+ iyonunun katman elektron dağılımı bilindiğine göre; Mg atomunun
I. Son katmanındaki elektron sayısı
II. Çekirdek yükü
III. Proton sayısı
IV. Kütle numarası
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) II ve IV
C) I ve II
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

 • Cevap: D

53. Xm iyonu Y+ iyonuna 2 elektron verdiğinde iyon yükleri eşit olmaktadır. Buna göre m sayısı kaçtır?
A) -3
B) -2
C) -1
D) +1
E) +2

 • Cevap: A

9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!