Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 88 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları Pasifik Yayınları

11-  8 protonu, 9 nötronu olan oksijen izotopu sembolle nasıl gösterilir?

 • Cevap: 817O

12- Yanda gördüğünüz tablodaki ikişerli atomlar (aynı satırdaki) için verilenlerden yola çıkarak;

a) Hangi atomlar izotondur?

 • Cevap: N ve O

b) Hangi atomlar izobardır?

 • Cevap: He ve H

c) Hangi atomlar izotoptur?

 • Cevap: 24Mg ve 26Mg

ç) Hangi atom bir elektron aldığında diğeriyle izoelektronik olur? sorularını cevaplayınız.

 • Cevap: Mg elektron aldığında izoelktronik olur.

13- Atomun temel parçacıkları nelerdir? Bunların yüklerini ve kütlelerini karşılaştırınız.

 • Cevap: En çok bilinenleri, alt parçacıklardan (kuarklardan) oluşan proton, elektron, nötrondur. Yapısı tamamen keşfedilmemiş atomaltı parçacıklara örnek olarak foton (ışık), bozon, mezon, fermiyon, baryon ve graviton verilebilir.

14- Thomson ve Rutherford atom modellerini karşılaştırınız. Bu modellerin ortak ve farklı yönleri nelerdir?

 • Cevap: Thomson atomun yapısını üzümlü keke benzeterek modelini açıklamıştır. Bu modele göre kek; pozitif yüklere, üzümler ise negatif yüklere benzetilmiştir. J. J. Thomson aynı zamanda elektronlar için yük/kütle (e/m) oranını ölçmüştür. Böylelikle atomların daha küçük parçacıklar içerdiğini ispatlamış oldu.

Thomson atom modelinin özellikleri: Atomlar yaklaşık 10-8 cm olan kürelerdir. Atom elektrik yükü bakımından nötr olduğu için, atomda (+) yükü karşılayacak kadar (-) yüklü tanecik, küre içine dağılmıştır. Elektronların kütlesi çok küçüktür ihmal edilebilir. Atomun kütlesini büyük oranda protonlar oluşturur. Thomson atom modeli üzümlü keke benzer.

Thomson atom modelinin açıklayamadığı özellikleri: Atomun yapısındaki pozitif ve negatif yüklerin konumunu doğru tespit edememiştir. Atomun yapısındaki yüksüz nötronun varlığını belirleyememiştir.

Ernest Rutherford atom modelini güneş sistemine benzetmiştir. Güneş içi proton dolu bir çekirdeğe, etrafında dönen gezegenlerde elektronlara benzetmiştir.

Rutherford alfa taneciklerinin ince levhada saçılmalarını inceledi. Deney sonucunda: Deneyinde radyoaktif kaynaktan çıkan alfa ışınlarını çok ince levha üzerine gönderdi. Alfa ışınlarının çok büyük bir kısmının altın levhadan direk geçtiği ve kaynağın tam karşısında parıldamalar meydana getirdiğini gözlemledi. Ancak bunun yanında çok az bir kısmın 90 dereceden büyük bir açıyla saptığını da belirledi. Bu sapmanın sebeplerini düşündüğünde bunun ancak pozitif yüklerin küçük bir merkezde toplanmış olması ve alfa ışınlarının bu merkezle etkileşmesinden dolayı saptığını ileri sürdü.

Rutherford atom modeli özellikleri:

Atomun (+) yükünün tümü atomun merkezinde, çok küçük hacimsel bir bölgede toplanmıştır. Bu kısma atomun çekirdeği denir. Çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde dolanmakta olan (-) yüklü elektronlar vardır. Elektronların bulunduğu hacim, çekirdeğin hacminden çok büyüktür. Çekirdekteki (+) yük miktarı, bir elementin tüm atomlarında aynı, farklı elementin atomlarında farklıdır. Bir atomda çekirdekteki yük sayısı, elektron sayısına eşittir.

Rutherford atom modelinin açıklayamadığı özellikler:

Elektronların çekirdek etrafındaki dağılımını açıklayamamıştır. Çekirdeğin kütlesini protonların kütlesine eşit kabul etmiştir. Çekirdekte yüksüz taneciklerin olabileceğini ifade etmiş fakat nötronun varlığını açıklayamamıştır. Atomların yaydığı spektrumlar Rutherford atom modeliyle açıklanamamıştır. Bu nedenle yeni atom teorileri ortaya atılmıştır.

Rutherford atom çekirdeğinde protonlardan başka yüksüz fakat kütleli parçacıklar olduğunu ileri sürmüş ancak buna yorum getirememiştir.

15- Bohr Atom Modeli, maddelerin ışın yaymasını nasıl açıklamaktadır?

 • Cevap: Bohr Atom Modelini açıklarken; güneşin yörüngesindeki gezegenlere benzediğini (yörüngelerin düzlemsel olmaması dışında) söyleyebiliriz. Bohr Atom Modeli, negatif yüklü elektronların, küçük, pozitif yüklü bir çekirdeğin yörüngesinde döndüğü bir gezegen modeline benzer yapıdadır. Güneş sistemin bulunan yerçekimi kuvveti; matematiksel olarak pozitif yüklü çekirdek ve negatif yüklü elektronlar arasındaki Coulomb (elektrik) kuvvetine benzer yapıdadır.

16- Periyodik sistemin ortaya çıkış sürecini açıklayınız.

 • Cevap:

Periyodik tablo, kimyasal elementlerin atom numarası, elektron konfigürasyonu ve yinelenen kimyasal özelliklerini baz alarak hazırlanmış bir düzenlemedir. Elementler artan atom numarasına göre sıralanmıştır. Tablonun standart formunda sistematik bir şekilde gösterilen elementlerle birlikte periyot adı verilen sıralar ve grup olarak adlandırılmış sütunlar bulunmaktadır. Periyodik tablonun tarihi, bir asırdan uzun süredir devam eden kimyasal özellikleri anlamadaki gelişimi yansıtmaktadır. Tarihindeki en önemli olay, 1869 yılında Dimitri Mendeleyev’in tabloyu yayınlamasıyla gerçekleşmiştir. Kendisi, daha önceden Antoine-Laurent de Lavoisier ve John Newlands gibi bilim adamları tarafından yapılmış olan keşiflerin üstüne yapmış olduğu katkılara rağmen, tablonun gelişiminde tek hak sahibi kişi olarak anılmaktadır.

17- Periyodik özellikler nelerdir? Atomların katman elektron dağılımı ile periyodik özelliklerin değişimi arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • Cevap:

Periyodik özellikler

Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
➢ Atom numarası artar.
➢ Değerlik elektron sayısı artar.
➢ Elektron alma isteği (ametalik özellik) artar.
➢ Yörünge sayısı değişmez.
➢ Atom hacmi ve çapı azalır.
➢ Bir grupta yukarıdan aşağıya inildikçe,
➢ Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
➢ Atom numarası artar.
➢ Değerlik elektron sayısı değişmez (Bu nedenle aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir).
➢ Elektron verme isteği (metalik karakter) artar.
➢ Yörünge sayısı artar.
➢ Atom hacmi ve çapı artar

18- 20Ca, 13 Al, 15P ve 9F elementlerinin katman elektron dağılımını yapınız. Bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri neresidir?

 • Cevap:

20Ca: 2) 8) 8) 2) 4. Periyot 2A grubu
13Al: 2) 8) 3) 3. Periyot 3A grubu
15P: 2) 8) 5) 3. Periyot 5A grubu
9F: 2) 7) 2. Periyot 7A grubu

19- İyonlaşma enerjisi nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: İyonlaşma enerjisi ya da iyonizasyon enerjisi, gaz halindeki bir atomun son temel enerji seviyesindeki çekirdek tarafından en az kuvvetle çekilen bir elektronu koparmak için verilmesi gereken en az enerji miktarıdır.

20- Elektronegatiflik nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Bağı oluşturan atomların yine bağ yapımında kullanılan elektronları çekme gücüne elektronegatiflik denir. En güçlü elektronegatifler olarak dış enerjileri nerdeyse doldurulmuş atomlardır. Klor bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu sayede kolaylıkla elektron alımı yapabilmektedirler. Aynı mantığa ters olarak da sodyum örnek gösterilebilir.

21- Metal, ametal ve yarı metallerin genel özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Periyodik tabloda sol tarafta bulunan elementler metaller olarak adlandırılırlar. Ayrıca periyodik tabloda yer alan B grubu ve alt iki satırda yer alan lantanit ve aktinitlerin tamamı metaldir.

Metallerin Özellikleri

Isı ve elektriği iyi iletirler.
Tel ve levha haline getirilebilirler.
Atomik yapıda ve yüzeyleri parlaktır.
Erime ve Kaynama noktaları yüksektir.
Oda sıcaklığında katı hâlde bulunurlar (Cıva hariç).

Ametallerin Özellikleri

Isı ve elektriği iyi iletmezler.
Tel ve levha haline gelmezler.
Molekül yapılıdırlar ve yüzeyleri mattır.
Erime ve Kaynama noktaları düşüktür.
Oda sıcaklığında farklı hâllerde bulunabilirler.

Yarı Metallerin Özellikleri

Oda koşullarında katıdırlar.
Tel ve levha haline gelebilirler.
Parlak ve mat görünümdedirler.
Isı ve elektriği ametallerden iyi, metallerden kötü iletirler.

B. Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına “Y” yazınız.

 • Cevap:

(D) 1- Thomson, katot ışınları tüpleriyle yaptığı deneylerde elektronun yük/kütle oranını buldu.
(Y) 2- Modern periyodik sistemde elementler, artan atom kütlelerine göre dizilmiştir.
(Y) 3- Periyodik sistemde atom yarıçapı soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru artar.
(Y) 4- Periyodik sistemde metalik özellik, periyot boyunca soldan sağa doğru artar.
(D) 5- İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik periyodik tabloda periyot boyunca soldan sağa doğru artar.
(D) 6- Periyodik tabloda 18 grup vardır.
(Y) 7- Atom kütlesi, yaklaşık olarak çekirdekteki proton ve nötron sayılarının toplamına eşittir.

C. Aşağıdaki tablodan uygun kelime veya kelime gruplarını seçerek cümlelerdeki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap: atom numarası, absorbsiyon, kütle numarası, teori, ışın, Mendeleyev, grup, emisyon, periyot, izotop, Moseley, elektrik

1- 😯 ve 😯 atomlarına izotop atomlar denir.
2- Bir element atomundaki proton sayısına aynı zamanda atom numarası denir.
3- Bir element atomundaki proton ve nötronların toplamı kütle numarası verir.
4- Maddenin ışık enerjisini belli miktarlarda soğurması olayına absorbsiyon denir.
5- Madde, enerji (ısı, ışık) aldığında kendine özgü ışın yayar.
6- Tam kesinlik taşımayan; bundan dolayı değiştirilmeye, sorgulanmaya açık bilgiye teori denir.
7-  Mendeleyev bilinen elementleri kütle numaralarının artışına göre dizerek ilk periyodik sistemi oluşturan bilim insanı olarak kabul edilir.
8- Periyodik sistemde yatay sıralara periyot, düşey sıralara ise grup adı verilir.
9- Periyodik sistemde elementlerin atom numarasına göre dizilmesi gerektiğini belirten Moseley adlı bilim insanıdır.

9. Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap